dimecres, 28 de setembre del 2016

Una educació física …il·lusionant!

Un any més el departament d’educació física torna amb tota la energia del món per formar part de la vida activa i recreativa dels nostres alumnes. Moments per gaudir, per l’esforç, per la companyonia i pel respecte a un mateix i als altres.

La matèria d’Educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut; en la millora corporal i la forma física, i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col·lectives.Cal que l'aprenentatge sigui constant, de manera que al llarg del curs s'han de mantenir activitats d'aprenentatge pròpies de la Unitat per tal de millorar les capacitats treballades. Les tasques han de ser adequades i progressives, assolint cada cop un nivell superior.

Enguany els professors que formen part del nostre departament són: Carlos Collantes, Fran Cortés, Pedro Ángel García, Rudy Vera i José Luis Gálea.

Durant aquest curs 2016-17, tant en el cicle inicial com en el mitjà de l’etapa educativa de primària, els continguts a treballarar són:
 • El cos: imatge i percepció
 • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
 • Activitat física i salut
 • Expressió corporal
 • El joc
Com sabem, durant la Primària es produeix un creixement constant dels nostres alumnes, especialment a partir del tercer cicle. És per això i a causa del nivell maduratiu aconseguit al Cicle Superior ens plantegem un treball més específic de les Capacitats condicionals (Força, Resistència, Velocitat i Flexibilitat), fins ara "camuflades" (Cicles Inicial i Mitjà) en altres Unitats Didàctiques.

Les propostes didàctiques per aquest 3r cicle de primària són:
 • Control i conciencia corporal
 • Habilitats bàsiques i específiques
 • Capacitats condicionals
 • Expressió corporals
 • Jocs populars i tradicionals
Caldrà dedicar els esforços a millorar:
 • La resistència aeròbica, com una progressiva adaptació a l'esforç.
 • La musculació general, que permeti un equilibri muscular i un creixement sa i harmònic.
 • Manteniment de la flexibilitat, dins de les possibilitats de cadascú.
 • Augment de la velocitat d'execució de certes habilitats bàsiques o específiques.
Un punt a part, però, relacionat amb les capacitats condicionals és el tractament i importància que donem a l'escalfament. Caldrà preveure'n un bon aprenentatge per part dels alumnes ja que un bon escalfament millora l'aprenentatge dels objectius principals de la sessió i evita lesions.


I per últim i no menys prioritari, veiem quin és el treball de la nostra matèria a l’ESO i al Batxillerat.

Al final d’aquestes etapes els nostres alumnes han de comprendre els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent, i han d’adquirir les eines necessàries per a organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma.

Per tal d’assolir aquest objectiu és fonamental vincular la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

Les Unitats didàctiques estan bàsicament relacionades amb els següents continguts.

La condició física i salut.
 • Escalfament
 • Resistència
 • Velocitat
 • Agilitat, habilitat i coordinació
 • Flexibilitat
Jocs i esports
 • Esports d’equip
 • Jocs i atletisme
 • Activitats en el medi aquàtic
José Luis Gálea
Cap departament Educació Física col·legi Turó